Povedali o nás
Úvod Ako to funguje Cenník FAQ Kontakt Kalkulačka ceny prekladu info@preklad.com

Cenová ponuka bez telefonovania do agentúry!

Zanalyzujte text a získajte cenovú ponuku na preklad v agentúre Translata

Všeobecné obchodné podmienky

Preklad.com

Článok I.
Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

 
1.    Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytnutí  služby uzatvorenej medzi objednávateľom a dodávateľom (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“).
2.    Dodávateľom je:
     spoločnosť Translata, spol. s r. o., so sídlom Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 927836, DIČ: 2021980070, IČ DPH: SK2021980070, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 35437/B,
     e-mail: info@preklad.com, tel.: + 421 2 3260 3121,
     orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava (ďalej len „Dodávateľ“).
3.    Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u Dodávateľa objednáva službu na základe online objednávky (ďalej len „Objednávateľ“).
4.    Online objednávkou sa rozumie objednávka prekladu, ktorá sa realizuje na webovej stránke www.preklad.com priložením a odoslaním zdrojového súboru (ďalej len „Objednávka“).
5.    Webová stránka www.preklad.com obsahuje nástroje na odoslanie zdrojového súboru, o ktorého preklad má Objednávateľ záujem (ďalej len „Webová stránka").
6.    Službou sa rozumie poskytnutie prekladateľských služieb a služieb súvisiacich s procesom prekladu prostredníctvom Webovej stránky, na základe ktorej Dodávateľ zabezpečí v prospech Objednávateľa preklad zdrojového súboru z/do požadovaného jazyka a dodanie prekladu Objednávateľovi (ďalej len „Služba“).
7.    Online aplikáciou sa rozumie prostredie Webovej stránky, ktoré je určená na analýzu a naceňovanie zdrojových súborov na základe ich rozsahu (podľa počtu slov súboru) (ďalej len „Aplikácia“).
8.    Zdrojovým súborom sa rozumejú akékoľvek elektronické alebo iné súbory (predovšetkým súbory balíka Microsoft Office, Open Office a súbory vo formáte PDF) alebo vložené texty (ďalej len „Súbor“). Objednávateľ priloží a odošle Súbor pri Objednávke na Webovej stránke prostredníctvom Aplikácie. V prípade, že Súbor nebude možné prostredníctvom Aplikácie odoslať, Objednávateľ zašle Súbor Dodávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) na adresu info@preklady.com.
9.    Dodávateľ poskytne Objednávateľovi Službu na základe zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva o poskytnutí služby“).


Článok II.
Objednávka, uzavretie zmluvy o poskytnutí služby

  
1.    Objednávka predstavuje návrh Objednávateľa na uzavretie Zmluvy o poskytnutí služby adresovaný Dodávateľovi. Objednávku zasiela Objednávateľ Dodávateľovi prostredníctvom Aplikácie na Webovej stránke. Na vytvorenie Objednávky je potrebné, aby Objednávateľ vykonal nasledovné úkony:
·       priložil Súbor,
·       vybral požadovanú jazykovú kombináciu,
·       uviedol e-mailovú adresu, na ktorú Dodávateľ zasiela Objednávateľovi e-mail potvrdzujúci prijatie Objednávky a prípadnú ďalšiu komunikáciu súvisiacu s dodaním Služby,
·       vybral, či požaduje preklad s korektúrou alebo bez korektúry,
·       potvrdil cenu za Službu,
·       uviedol svoje fakturačné údaje, predovšetkým meno a priezvisko alebo obchodné meno, sídlo alebo adresu bydliska, prípadne IČO, DIČ a IČ DPH, a uviedol telefonický kontakt (mobilné číslo).
2.    Zaslaním Objednávky sa Objednávateľ zaväzuje, že za dodanie Služby zaplatí cenu, ktorú po odoslaní Súboru vygeneruje Aplikácia na Webovej stránke.
3.    Zaslaním Objednávky Objednávateľ súčasne:
·       potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje ich bez výhrad,
·       potvrdzuje, že v súvislosti s uzavretím Zmluvy o poskytnutí služby súhlasí s komunikáciou v elektronickej podobe, a to predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a internetu, a považuje túto formu komunikácie za platnú a záväznú pre obe zmluvné strany; ohľadne doplňujúcich záležitostí súvisiacich s dodaním Služby je možná aj telefonická komunikácia,
·       udeľuje súhlas s vystavením a prijatím daňového dokladu (faktúry) v elektronickej podobe,
·       potvrdzuje, že poskytol svoje úplné a pravdivé údaje,
·       udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas na začatie poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdzuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.,
·       udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., ktoré budú použité Dodávateľom výlučne na účely spracovania Objednávky a poskytnutia Služby.
4.    K uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí služby medzi Dodávateľom a  Objednávateľom dochádza prijatím Objednávky zo strany Dodávateľa. Záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi Službu uvedenú v Objednávke vzniká až úplným uhradením ceny za Službu Objednávateľom. Cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania celej sumy na účet Dodávateľa. Prijatie Objednávky potvrdí Dodávateľ Objednávateľovi e-mailom spolu s potvrdením o úhrade ceny a termíne dodania Služby.


Článok III.
Dodanie služby

  
1.    Ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak, Dodávateľ je povinný dodať Službu v termíne a spôsobom podľa Objednávky.
2.    Doba dodania Služby začína plynúť odo dňa úhrady ceny za Službu.
3.    Keďže účelom Služby je zabezpečiť preklady online, Služba nezahŕňa dodanie úradného prekladu.
4.    Preklad bude vyhotovený a dodaný v rovnakom formáte, v akom bol vstupný formát Súboru, t. j. ak bol Súbor vo formáte PDF, preklad bude rovnako dodaný v tomto formáte. Pri dodaní prekladu bude zachovaná štruktúra a grafická podoba Súboru.
5.    K dodaniu Služby dochádza elektronicky, a to zaslaním prekladu elektronickou poštou (e-mailom) na adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke. Dňom dodania Služby je deň odoslania prekladu, a to aj v prípade, ak sa Objednávateľ o prijatí prekladu nedozvedel. Nie je potrebné, aby Objednávateľ prevzatie Služby (prijatie prekladu) potvrdil osobitným e-mailom. 

Článok IV.
Práva a povinnosti Objednávateľa


1.    Objednávateľ je povinný pri zadávaní Objednávky poskytnúť Dodávateľovi úplné informácie a podkladový materiál potrebný na dodanie Služby, prípadne ďalšie informácie, o ktoré ho Dodávateľ požiada, a určiť kontaktnú osobu, s ktorou môže ohľadom dodania Služby Dodávateľ komunikovať.
2.    Objednávateľ môže požadovať od Dodávateľa len také služby súvisiace s procesom prekladu, ktoré sú uvedené v Objednávke.
3.    Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za Službu riadne a včas.
4.    Objednávateľ je povinný bezodkladne aktualizovať svoje osobné a fakturačné údaje v prípade ich  zmeny, a to e-mailom alebo telefonicky.
5.    Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služby len v prípadoch a za podmienok stanovených v bodoch 6. a 7. Článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
6.    Objednávateľ, na ktorého sa vzťahujú príslušné právne predpisy o ochrane spotrebiteľa, nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služby, keďže ide o prípad začatia poskytovania služby resp. poskytnutia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s §4 ods. 6 a §7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z.

Článok V.
Práva a povinnosti Dodávateľa

  
1.    Dodávateľ nie je povinný dodať Službu, resp. vykonať akýkoľvek úkon smerujúci k dodaniu Služby predtým, ako zo strany Objednávateľa dôjde k úhrade ceny za Službu.
2.    Dodávateľ je povinný čo možno najskôr po prijatí Objednávky upozorniť Objednávateľa na prípadný nekvalitný obsah Súboru. Dodávateľ má právo dodanie Služby zrušiť alebo pozastaviť do času, kým Objednávateľ obsah Súboru nenahradí, nedoplní alebo neopraví. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky poskytnutej Služby spôsobené chybným alebo neúplným obsahom Súboru, ak na tieto nedostatky Objednávateľa vopred upozornil a Objednávateľ napriek tomu na obsahu Súboru a dodaní Služby trval.
3.    Dodávateľ rovnako nezodpovedá za nedostatky poskytnutej Služby a prípadné škody z dôvodu chýb v preklade alebo inej úpravy textu, ak si Objednávateľ zároveň neobjedná u Dodávateľa korektúru.
4.    Dodávateľ nezodpovedá za prípadné porušenia práv chránených autorským právom.
5.    Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služby, ak Súbor obsahuje údaje, ktoré sú urážlivé, obscénne alebo v rozpore s právnymi predpismi. Ak sa Dodávateľ dozvedel o týchto skutočnostiach až po tom, čo bol preklad zadaný poverenému prekladateľovi a zo strany povereného prekladateľa už došlo k plneniu, Dodávateľ má nárok na zaplatenie ceny prekladu vykonaného do času odstúpenia od zmluvy, a to za každú začatú normostranu prekladu. Tento nárok je Dodávateľ oprávnený započítať voči nároku Objednávateľa na vrátenie ceny za Službu a následne vráti rozdiel bez zbytočného odkladu bezhotovostným prevodom na účet Objednávateľa.
6.    Dodávateľ si vyhradzuje právo pozastaviť poskytnutie Služby v prípade, ak ide o nedostupnú jazykovú kombináciu prekladu, alebo ak sa preukáže neobvyklá náročnosť Objednávky (najmä z dôvodu náročnej alebo komplikovanej terminológie, neobvyklej jazykovej kombinácie, prípadne nutnosti ďalšieho medzistupňa prekladu atď.), v dôsledku ktorej bude nevyhnutné upraviť dobu dodania Služby a/alebo upraviť cenu za Službu odchylne od doby dodania a ceny vygenerovanej Aplikáciou, a to až do času dosiahnutia dohody o novom termíne dodania Služby a jej cene medzi Dodávateľom a Objednávateľom. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa, a ak dodanie služby nie je možné, alebo sa strany nedohodnú na novom termíne dodania Služby a/alebo jej cene, ktorákoľvek zo strán je oprávnená od Zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť. Dodávateľ v takom prípade bez zbytočného odkladu (najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia) vráti Objednávateľovi zaplatenú cenu za Službu bezhotovostným prevodom na účet Objednávateľa.
7.    Ak okolnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí služby, predstavujú objektívnu prekážku zabraňujúcu Dodávateľovi plniť zmluvné záväzky, Dodávateľ je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na poskytnutie Služby odchylne od termínu dodania Služby uvedenej v Objednávke, a to o čas trvania prekážky. Počas trvania prekážky nie je Dodávateľ v omeškaní s poskytnutím Služby. Dodávateľ je však povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a v prípade, že Objednávateľ nemá záujem o neskoršie plnenie Služby, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť. Dodávateľ v takom prípade bez zbytočného odkladu (najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia) vráti Objednávateľovi zaplatenú cenu za Službu bezhotovostným prevodom na účet Objednávateľa.
8.    V prípade omeškania s dodaním Služby má Objednávateľ nárok na zľavu z ceny Služby, a to po dohode s Dodávateľom berúc do úvahy čas, ako dlho bol Dodávateľ v omeškaní. Sumu zodpovedajúcu dohodnutej zľave z ceny Služby vráti Dodávateľ bez zbytočného odkladu Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Objednávateľa.

Článok VI.
Cena a fakturácia

   
1.    Cena poskytovaných Služieb je stanovená na základe softvérového výpočtu ceny v závislosti od počtu slov Súboru, ktorá je vypočítaná prostredníctvom Aplikácie po odoslaní Súboru na Webovej stránke, alebo na základe osobitnej cenovej kalkulácie Dodávateľa v súlade s bodom 6. Článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Počet slov Súboru sa identifikuje pri zadávaní Objednávky. Minimálny rozsah Súboru je stanovený na 250 slov/jedna normostrana, a v prípade, ak Objednávateľ požaduje preklad Súboru v rozsahu menšom ako 250 slov, cena bude stanovená tak, ako keby išlo o preklad celej normostrany.
2.    Dodávateľ je platcom DPH. Cena Služby môže byť fakturovaná bez DPH len v prípade preukázania (overenia) registrácie Objednávateľa ako platcu DPH. Objednávateľ musí zadať platné číslo pre DPH v Objednávke, aby bolo možné vystaviť faktúru za poskytnutie Služby bez DPH. Ak Objednávateľ nemá platné IČ DPH najneskôr do záväzného potvrdenia Objednávky, neskoršie oznámenia tejto skutočnosti nebudú zo strany Dodávateľa prijaté.
3.    Cena za Službu je splatná vopred a považuje sa za uhradenú okamihom jej prijatia na účet Dodávateľa.
4.    Cenu za Službu je možné uhradiť výlučne prostredníctvom účtu TrustPay, ktorý umožňuje vykonať úhradu okamžite, bezpečne a bez poplatkov.
5.    Dodávateľ doručí Objednávateľovi daňový doklad (faktúru) v elektronickej podobe najneskôr spolu s dodaním Služby.
6.    V prípade odstúpenia Dodávateľa od Zmluvy o poskytnutí služby z dôvodov uvedených v bode 5. Článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok, znáša bankové poplatky spojené s vrátením ceny Objednávateľ.
7.    V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí služby niektorou zo strán z dôvodov uvedených v bode 6. a 7. Článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo v prípade zľavy z ceny Služby podľa bodu 8. Článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok znáša bankové poplatky spojené s vrátením ceny Dodávateľ.

Článok VII.
Reklamácia

  
1.        Reklamáciu Služby je Objednávateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia Služby, resp. odo dňa, keď Objednávateľ mohol prvýkrát prevziať Službu (preklad). Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za nedostatky poskytnutej Služby uplatnené oneskorene, zanikajú.
2.        Reklamáciu je možné uplatniť u Dodávateľa buď osobne v sídle Dodávateľa, alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na adrese info@preklad.com.
3.        V reklamácii musí byť uvedený konkrétny dôvod reklamácie a popísaný charakter nedostatkov a rozsah ich výskytu, ako aj návrh na riešenie reklamácie. V reklamácii je nutné uviesť číslo Objednávky.
4.        Služba má nedostatky, ak dodaný preklad nie je uskutočnený v súlade s Objednávkou, a ak sa preukázateľne odchýlil od obsahu a/alebo zmyslu zdrojového textu Súboru.
5.        Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú chybným prekladom do výšky maximálnej predvídateľnej škody v súlade s § 379 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, ktorá je maximálne vo výške 100 % z ceny Služby.
6.        Všetky oprávnené reklamácie je Dodávateľ povinný vybaviť bezodplatne a bezodkladne v čase, ktorý mu umožňuje daná situácia v súvislosti s voľnými prekladateľmi Dodávateľa schopnými zabezpečiť nápravu akceptovateľnú pre Objednávateľa. Ak Dodávateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, bez zbytočného odkladu zaistí na vlastné náklady príslušné opravy alebo korektúry a v tomto prípade má Objednávateľ nárok na zľavu z ceny Služby najviac do výšky 10 % z tejto ceny. Ak Dodávateľ uzná reklamáciu Objednávateľa za odôvodnenú, ale Objednávateľ ponúkanú korektúru neakceptuje, Dodávateľ mu poskytne zodpovedajúcu zľavu z ceny Služby.
7.        Ak medzi Dodávateľom a Objednávateľom vznikne spor o oprávnenosti reklamácie Objednávateľa týkajúcej sa nedostatkov poskytnutej Služby, strany sa zaväzujú vyriešiť tento spor prednostne mimosúdnou cestou. Kvôli tomu sa dohodnú na ustanovení nezávislého prekladateľa, ktorý vyhotoví posudok, v ktorom posúdi oprávnenosť reklamovaných nedostatkov. Nezávislý prekladateľ bude ustanovený predovšetkým z prekladateľov zapísaných do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky alebo z osôb, ktoré plynulo ovládajú východiskový (zdrojový) a cieľový jazyk prekladu. Nezávislý prekladateľ bude posudzovať kvalitu prekladu v porovnaní so zdrojovým textom (nielen cieľový text samostatne). Objednávateľ i Dodávateľ sú oprávnení odovzdať ustanovenému nezávislému prekladateľovi všetky relevantné informácie vzťahujúce sa na reklamáciu. S odhadom ceny za vyhotovenie posudku musia byť obe strany oboznámené pred jeho vyhotovením. Cenu za vyhotovenie posudku hradí Objednávateľ, ak z posudku vyplynie, že reklamácia bola neoprávnená, v opačnom prípade hradí náklady posudku Dodávateľ. V prípade, ak je Objednávateľom spotrebiteľ, tak hradí náklady reklamácie vždy Dodávateľ, bez ohľadu na to, čo vyplynie z posudku.
8.         Informácia pre spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“):
Ak nie je objednávateľ spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, má  právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak dodávateľ žiadosť objednávateľa zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má objednávateľ právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže objednávateľ podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže objednávateľ podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov, zachovanie mlčanlivosti

  
1.    Odoslaním Objednávky udeľuje Objednávateľ (fyzická osoba) Dodávateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v Objednávke na účely jej vybavenia a dodania Služby, a to na dobu nevyhnutú na plnenie Zmluvy o poskytnutí služby. Osobné údaje budú spracované a použité len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí služby, predovšetkým na účely evidencie Objednávok, dodania Služby, vystavenia faktúry (daňový doklad) a vybavenie prípadných reklamácií. Osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou osôb, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre dodanie Služby (prekladateľ), tieto údaje však vždy budú poskytnuté jednorazovo pre dodanie konkrétneho prekladu. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
2.    Všetky informácie, ktoré Objednávateľ poskytne Dodávateľovi a ktoré neboli Objednávateľom zverejnené alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Dodávateľ sa zaväzuje vo vzťahu k týmto informáciám:
·       používať informácie výlučne na účely súvisiace s plnením Zmluvy o poskytnutí služby,
·       zaobchádzať ako s prísne dôvernými a podniknúť všetky opatrenia, aby nedošlo k úniku dôverných informácií obsiahnutých v Súbore a/alebo Objednávke, najmä k odovzdaniu informácií neoprávnenej osobe, zverejneniu informácií, rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých informácií atď.


Článok IX.
Záverečné ustanovenia


1.    Pre právne vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí služby, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky, platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2.    Pre akékoľvek spory vyplývajúce z dodania Služby alebo v spojení s dodaním Služby platí právny poriadok Slovenskej republiky.
3.    Spoločnosť Translata, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom platí, že akékoľvek zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webovej stránke www.preklad.com s uvedením dátumu ich aktualizácie. Právne vzťahy strán sa posudzujú vždy podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu.
4.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné odo dňa 20. novembra 2014.